ກ່ຽວ​ກັບ​ຄູ​ສອນ​ໃນ​ໜ່ວຍ​ງານພາສາລາວ - ວັນນະຄະດີຂອງວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູ​ຄັງ​ໄຂ
​ອຈ.ປ.ຕີ ວິໄລພອນ ບຸດພະວົງ

ຕຳແໜ່ງ: ຫົວ​ໜ້າ​ຫວ່ຍ​ງານ

ວຸດທິການສຶກສາ: : ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ

ຈົບຈາກ :

ຂະແໜ່ງວິຊາ:

ເບີໂທລະສັບ:

E- mail:


ລ​າຍ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ສອນ
​ຄູ ຈັນວັນ ສັນຕິສຸກ

ຕຳແໜ່ງ: ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ຫວ່ຍ​ງານ​

ວຸດທິການສຶກສາ: : ​ປະ​ລິນຍາຕີ

ຈົບຈາກ :

ຂະແໜ່ງວິຊາ:

ເບີໂທລະສັບ:

E- mail:


ລ​າຍ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ສອນ
​ອຈ. ປ.ໂທ ສອນແກ້ວ ທິບພະວັນ

ຕຳແໜ່ງ: ອາຈານ ​

ວຸດທິການສຶກສາ: : ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ໂທ

ຈົບຈາກ :

ຂະແໜ່ງວິຊາ: ພາສາລາວ

ເບີໂທລະສັບ:

E- mail:


ລ​າຍ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ສອນ
​ອຈ. ປ.ໂທ ມອນຄຳ ໄພຍະວົງ

ຕຳແໜ່ງ: ອາຈານ ​

ວຸດທິການສຶກສາ: : ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ໂທ

ຈົບຈາກ :

ຂະແໜ່ງວິຊາ:ພາສາລາວ

ເບີໂທລະສັບ:

E- mail:


ລ​າຍ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ສອນ
​ຄູ ປ.ຕີ ວົງ ວິລະສອນ

ຕຳແໜ່ງ: ອາຈານ ​

ວຸດທິການສຶກສາ: : ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ

ຈົບຈາກ :

ຂະແໜ່ງວິຊາ:ພາສາລາວ

ເບີໂທລະສັບ: 020

E- mail:


ລ​າຍ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ສອນ
​ອຈ ປ.ຕີ ບຸນເມກແພງສົມພູ

ຕຳແໜ່ງ: ອາຈານ​

ວຸດທິການສຶກສາ: : ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ

ຈົບຈາກ :

ຂະແໜ່ງວິຊາ: ພາສາລາວ

ເບີໂທລະສັບ:

E- mail:


ລ​າຍ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ສອນ
​ຊອ ປ.ຕີ ພົມມາສໍສົມມີ

ຕຳແໜ່ງ: ອາຈານ ​

ວຸດທິການສຶກສາ: : ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ

ຈົບຈາກ :

ຂະແໜ່ງວິຊາ: ພາສາລາວ

ເບີໂທລະສັບ:

E- mail:


ລ​າຍ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ສອນ
​ອຈ ປ.ຕີ ພົມມີວັນນະສີ

ຕຳແໜ່ງ: ອາຈານ ​

ວຸດທິການສຶກສາ: : ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ

ຈົບຈາກ :

ຂະແໜ່ງວິຊາ:

ເບີໂທລະສັບ:

E- mail:


ລ​າຍ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ສອນ
ອຈ ປ.ຕີ ຄຳເມີງດວງທອງລາ

ຕຳແໜ່ງ: ອາຈານ​

ວຸດທິການສຶກສາ: : ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ

ຈົບຈາກ :

ຂະແໜ່ງວິຊາ: ພາສາລາວ

ເບີໂທລະສັບ:

E- mail:


ລ​າຍ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ສອນ
​ຄູ ປ.ຕີ ພອນປະເສີດ ພົມມະສິດ

ຕຳແໜ່ງ: ອາຈານ​

ວຸດທິການສຶກສາ: : ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ

ຈົບຈາກ :

ຂະແໜ່ງວິຊາ: ພາສາລາວ

ເບີໂທລະສັບ:

E- mail:


ລ​າຍ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ສອນ
​ຊອ ປ.ຕີ ແສງດາວ ຮຸ່ງອາລຸນ

ຕຳແໜ່ງ: ອາຈານ​

ວຸດທິການສຶກສາ: ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ

ຈົບຈາກ :

ຂະແໜ່ງວິຊາ: ພາສາລາວ

ເບີໂທລະສັບ:

E- mail:


ລ​າຍ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ສອນ
ຄູ ປ.ໂທ ຄຳຫຼ້າມະນີວົງ

ຕຳແໜ່ງ: ອາຈານ​

ວຸດທິການສຶກສາ: ປາລິນຍາໂທ

ຈົບຈາກ :

ຂະແໜ່ງວິຊາ: ວັນນະຄະດີ

ເບີໂທລະສັບ:

E- mail:


ລ​າຍ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ສອນ
​ຄູ ປ.ຕີ ຄຳໂງ່ນ ຍູວັນໄຊ

ຕຳແໜ່ງ: ອາຈານ​

ວຸດທິການສຶກສາ: : ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ

ຈົບຈາກ :

ຂະແໜ່ງວິຊາ: ວັນນະຄະດີ

ເບີໂທລະສັບ:

E- mail:


ລ​າຍ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ສອນ
ຄູ ປ.ຕີ ໄມພອນ ສະຫັວນ

ຕຳແໜ່ງ: ຄູ

ວຸດທິການສຶກສາ: : ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ

ຈົບຈາກ :

ຂະແໜ່ງວິຊາ: ວັນນະຄະດີ

ເບີໂທລະສັບ:

E- mail:


ລ​າຍ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ສອນ
​ຄູ ປ.ຕີ ຈັນຫາ ຫຸມພັນ

ຕຳແໜ່ງ: ຄູ​

ວຸດທິການສຶກສາ: : ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ

ຈົບຈາກ :

ຂະແໜ່ງວິຊາ: ວັນນະຄະດີ

ເບີໂທລະສັບ:

E- mail:


ລ​າຍ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ສອນ
​ຄູ ປ.ຕີ ແສງດາວັນ ອິນທະວົງ

ຕຳແໜ່ງ: ຄູ

ວຸດທິການສຶກສາ: : ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ

ຈົບຈາກ :

ຂະແໜ່ງວິຊາ: ວັນນະຄະດີ

ເບີໂທລະສັບ:

E- mail:


ລ​າຍ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ສອນ
ຄູ ປ.ຕີ ຈັນທະພອນ ສີບູນເຮືອງ

ຕຳແໜ່ງ: ຄູ​

ວຸດທິການສຶກສາ: : ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ

ຈົບຈາກ :

ຂະແໜ່ງວິຊາ: ວັນນະຄະດີ

ເບີໂທລະສັບ:

E- mail:


ລ​າຍ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ສອນ
ຄູ ປ.ຕີ ສອນນະພາ ບົວລາວັນ

ຕຳແໜ່ງ: ຄູ​

ວຸດທິການສຶກສາ: : ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ

ຈົບຈາກ :

ຂະແໜ່ງວິຊາ: ວັນນະຄະດີ

ເບີໂທລະສັບ:

E- mail:


ລ​າຍ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ສອນ